Przygotowanie zawodowe osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

 

fota

8.9. Przygotowanie zawodowe osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Bardzo podobną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak opisany w podroz­dziale 8.6 staż, jest przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Przygotowanie zawodowe może być realizowane w formie:

        * przyuczenia do pracy osób dorosłych, które trwa od 3 do 6 miesięcy, a jego celem jest uzyskanie określonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które są nie­zbędne do praktycznego wykonywania określonych zadań zawodowych, lub

        * praktycznej nauki, która umożliwia osobom dorosłym przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego.

Przygotowanie zawodowe prowadzone jest w oparciu o umowę, zawieraną pomię­dzy urzędem pracy a pracodawcą lub pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Przygotowanie zawodowe nie może trwać dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Każda forma przygotowania zawodowego odbywa się zgodnie z programem ukierunkowanym na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które są niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Odbycie przygotowania zawodowego niesie ze sobą korzyści, zarówno dla pracodaw­cy, jak i dla osoby, która podejmuje się takiej formy kształcenia. Przykładowo uczest­nikowi przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wartości 100% zasiłku dla bezrobotnych (o ile liczba godzin wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. Wy­sokość stypendium jest obliczana proporcjonalnie, jeżeli wymiar godzinowy jest niższy) lub 120% zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku, gdy uczestnik posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, nie posiada kwalifikacji zawodowych, jest osobą powyżej 50 roku życia lub posiada prawo do zasiłku). Dodatkowo, za każde 30 dni kalendarzowe odbywa­nia przygotowania zawodowego jego uczestnikowi przysługuje urlop w wymiarze 2 dni wolnych. Należy jednak pamiętać, że za okres, w którym pobierane jest stypendium, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Ponadto, jeżeli uczestnik z własnej winy przerwał przygotowanie zawodowe lub nie przystąpił do egzaminu, zostaje on pozbawiony statu­su bezrobotnego oraz ma obowiązek zwrotu kosztów tego przygotowania.

Pracodawca, który organizuje i prowadzi przygotowanie zawodowe otrzymuje z Fun­duszu Pracy refundację kosztów poniesionych na rzecz osoby odbywającej przygotowa­nie. Refundacja obejmuje np. materiały i surowce, odzież roboczą czy posiłki regenera­cyjne. Ponadto, takiemu pracodawcy przysługuje jednorazowa premia wypłacana ze środków Funduszu Pracy, jeżeli uczestnik odbywający u niego przygotowanie zawodo­we ukończy realizowany w jego ramach program.
 

ankieta 1

Wyszukiwarka szkoleń

Full Reviw on best bokkmakers by ArtBetting.NET
Best Bookmaker in the UK WH Bonus - uCoz William Hill
Templates - WP Templates